רשימת "הימין החדש" (להלן: המפלגה) הנה מנהלת ומפעילת האתר "הימין החדש". התנאים כפי שיצוינו להלן סוקרים, בין השאר את האופן שבו תשתמש המפלגה במידע, הנמסר לה על-ידי הגולשים ו/או אשר נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. 

רשימת שירותים

חלק מהשירותים הניתנים לגולשים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרשו הגולשים באמצעות שדות שיסומנו במפורש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייד ובבית, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב. הנך רשאי שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות האמורים אולם ייתכן כי לא תוכל ליהנות משירותים מסוימים הדורשים רישום. 

השימוש במידע 

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על אתרים מהם גלשת לאתר, על מנהגיך ברשת,  לרבות, פרסומים ועמודים בהם אתה צופה, מידע ו/או פרסומות ו/או שירותים בהם אתה מתעניין, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. המפלגה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה על פי הוראות כל דין.

המפלגה לא תמסור את פרטיך האישיים לאחר אך היא רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע לרבות מידע שיווקי ופרסומי – בין אם פורסם על ידה בין אם על ידיה מפרסמים אחרים.  מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.  

המפלגה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או בכדי לאפשר שימוש בשירותים שונים באתרים, או לצורך ניתוח, מחקר, פילוח ודיוור ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וכל זאת מבלי שפרטיך האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלך, יועברו לידיהם. 

מסירת מידע לצד שלישי

המפלגה ככלל, לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והנתונים שנאספו עליך במהלך גלישתך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 

א. במקרה שתפר את הוראות הסכמי ההצטרפות, כללי ותנאי השימוש באתר וכן את השירותים ותנאיהם, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בכל הקשור אליו, פעולה הנחזית למפלגה כמנוגדת לכל דין ואף אם מדובר בניסיון לבצע פעולות דוגמת אלה תהיה המפלגה רשאית למסור את המידע. 

ב. אם יתקבל בידי המפלגה צו בית משפט המורה לה למסור את המידע אודותיך. 

ג. במידה ובינך לבין המפלגה תהא מחלוקת, הליך משפטי, דרישה כספית ו/או אחרת, תביעה כספית ו/או אחרת. 

 ג. בכל מקרה שהמפלגה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך, לרכושך או לרכושו של צד שלישי. 

 ד. בעת שהמפלגה תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המפלגה  או בפעילויות משותפות למפלגה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך בלבד. 

ה. אם המפלגה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת גוף אחר- או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

"עוגיות" – Cookies

לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר נעשה שימוש  ב'עוגיות' (Cookies) , ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים אודותיך, התאמת האתר לצורה בה אתה צופה, פרסום עפ"י העדפותיך האישיות, ואיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. ה"עוגיות" מכילים מידע רב ומגוון, כדוגמת מהיכן הגעת אל האתר, המקומות בהם גלשת באתר, משך הזמן ששהית באתר ועוד. ראוי לציין כי העוגיות מייתרות לעתים את הצורך בהקלדת שמך וסיסמאות אותם עליך להקליד בכל פעם שאתה מבקר באתר 

אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, אך יש לזכור שנטרולן יכול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים על ידי האתר ו/או לצפות באתר בצורה הטובה ביותר.  

פרסומות של צדדים שלישיים

המפלגה יכולה להתיר לחברות שונות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר, כלומר הפרסומות בהן אתה תצפה ינוהלו ממחשבי חברות אחרות.  כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשבך או בדפי האתר "משואות רשת" ואשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.  השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" ובמשואות רשת כפוף למדיניותם בלבד ולא למדיניות זו של האתר והמפלגה. מכאן שאם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

המפלגה יכול ותיעזר בחברות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע תשתמש ו/או משתמשת המפלגה ב"משואות רשת" המסייעות לה במציאת מידת הפופולאריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד. 

אבטחת מידע

המפלגה פועלת רבות על מנת שהמידע שברשותה יישמר אך היא אינה מתחייבת  שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות 

המפלגה רשאית לשנות  את הוראות מדיניות הפרטיות בכל עת.